fbpx

企業經營困難,申請BUD專項基金,解決資金煩惱

【雙重補貼】申請香港BUD拓展內地市場,還能享受橫琴政策優惠
November 14, 2019
《返校》
December 11, 2019

企業經營困難,申請BUD專項基金,解決資金煩惱

企業經營困難,申請BUD專項基金,解決資金煩惱,申請BUD企業支援計劃

疫市影響經濟,企業危機重重,這時應該善用政府資源度過寒冬期,發展品牌及開拓業務市場,尋找新機遇。

2020年起申請BUD專項基金加碼至400萬,首期撥款高達75%,多個項目放寬預算比例上限,這次優化幫助企業更好地節省成本去開展業務,同時也解決資金不足的問題。

企業申請「BUD專項基金」的資助需要符合甚麼資格?

1申請「BUD專項基金」資助的公司必須符合以下的資格:

(a) 按照《商業登記條例》(第310 章)在香港登記,

(b) 非上市公司,及

(c) 在香港境內有實質業務運作。

2實質業務運作是指有真實營運及生意交易,我們會考慮一籃子相關因素,包括企業在香港有否聘用員工、繳納稅項或進行產品/服務買賣交易。空殼公司不會被視為在香港有實質業務運作。公司在提交申請表時須提供以下有關文件以作證明:

(a) 公司員工記錄;

(b) 公司財務報告記錄;

(c) 公司商業交易及營運記錄。

3香港或海外上市公司旗下的香港公司(非上市)可否申請資助?

由於上市公司的子公司與母公司為獨立的法律實體,即使母公司在香港或海外是上市公司,只要該子公司在香港及海外是非上市公司,並按照《商業登記條例》(第310 章) 在香港登記及在香港境內有實質業務運作,便符合申請資助的資格。

4廣告開支可獲資助嗎?有甚麼限制?

一般而言,廣告開支(例如網上廣告、電視、電台、報紙、網上或戶外廣告)是可申請資助。廣告預算支出上限為整個項目總預算開支的50%。

廣告的相關開支,包括聘請廣告代言人,拍攝照片/視像短片及廣告設計等費用,需包括在廣告開支內。

5如何評估自己公司能申請多少資助?
根據公司的年度營業額、員工人數、生產規模及業務範圍,營業額、員工人數及生產規模足夠大,申請的資助越高,且通過批核的時間快。
6企業營業額與申請資助額的比例如何計算?
<根據企業年度營業額,申請的總開支項目大概為營業額的20%-30%。
7內地業務資質的重要性?
開展內地業務所需要的資質很齊全,包括廣告投放、平台入駐、媒體賬號開通都要提供相關的行業資質。內地平台審核嚴格,所以發展內地業務要具備的資質很重要。
8使用企業現有僱員推行有關品牌、升級轉型及內銷的項目可獲資助嗎?

企業使用現有僱員推行項目,由於該僱員之薪金屬於日常開支,故不包括在資助範圍內。若企業需就申請資助項目開設新職位,企業為這些新職位聘請的額外人手所涉及的薪金、強積金/社保供款及招聘廣告的費用均可申請資助。

然而,若增聘員工是直接提供服務予客戶而收取服務費用(如律師事務所招聘的律師、軟件設計公司招聘的程式設計員、會計服務公司招聘的會計師等),相關的開支將不獲資助。(「自貿協定計劃」除外)

9如何分配申請項目的百份比?

(a)在內地增設新業務單位的相關運作開支不可多於項目預算總開支的 20%

(b)增聘員工不可超過項目預算總開支的50%

(c)購買/租賃機器/設備不可多於項目預算總開支的 70%

(d)製作/購買產品樣本開支不可多於項目預算總開支的30%

(e)廣告開支不可多於項目預算總開支的 50%

(f)來往香港及內地的交通及住宿開支不可多於項目預算總開支的 20%

(g)香港及內地的專利/商標註冊費用最高累計資助金額為港幣三十萬元

(h)製作或優化流動應用程式費用不可多於項目預算總開支的 50%

(i)優化公司網站費用最高港幣十萬元

中小企業經營艱難,如何走出困境?與其等一個疫巿好時機,不如主動出擊,申請政府資助,解決企業經營問題!

搵新客成難題,有想過開拓香港以外的市場?申請BUD企業專項基金,一半成本由政府資助,降低成本發展新市場!

MediaTech 協助中小企申請BUD企業支援計劃,助你最高可獲得100萬資助。

搵新客成難題,有想過開拓香港以外的市場?申請BUD企業專項基金,一半成本由政府資助,降低成本發展新市場!

MediaTech 協助中小企申請BUD企業支援計劃,助你最高可獲得100萬資助。

想申請BUD企業專項基金,但唔熟流程,又覺得步驟太繁複。MediaTech 協助中小企解決繁複嘅申請步驟,唔使再煩惱,助你獲得政府資助,開拓內地市場。

本公司協助超過20間中小企申請,擁有豐富申請經驗。

50f6919c93c86d1311324ba40eb8ab7e

查詢更多BUD申請可聯絡我們專業顧問